[query-result:mainheadline][query-result:mainheadline][query-result:mainheadline][query-result:mainheadline][query-result:mainheadline][query-result:mainheadline]
0
آزادسازی به روش غیر مستقیم خودکار انجام می شود
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 14
هشدار شماره 14 - در حال حاضر هیچگونه ثبت نام سهام عدالت انجام نمی شود.
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 12
هشدار شماره 12 - جهت دریافت سود سهام عدالت، ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت ضروری است
هشدار به مشمولین - شماره 11
هشدار شماره 11 - فرصت محدود باقیمانده جهت ثبت شماره شبا در سامانه را از دست ندهید.
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 13
هشدار شماره 13 - معرفی شماره تلفن مرکز تماس سهام عدالت
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 16
هشدار شماره 16