جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت      تاريخ به روز رسانی:1399/04/30

شرح بورسی غیر بورسی کل شرکتها
تعداد شرکتها 36 13 49
ارزش مقطع واگذاري(میلیارد ریال) 230،398 35،965 266،363
ارزش روز(میلیارد ریال) 10،063،022 35،965 10،098،987