بانک تجارت در یک نگاه:

 

vبانک تجارت (سهامی عام) در تاریخ 1358/09/27 از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاور میانه، تجارتی ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و روس و ایران تشکیل و در تاریخ 1388/02/09 اين بانك در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد.

vموضوع فعالیت بانکتجارت، افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه، جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص، انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد.

vبانک تجارت به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 40% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vبانک تجارت به دلیل زیانده بودن، بابت عملکرد سال مالی 1395 تقسیم سودی برای مشمولین سهام عدالت نداشته است.

vهمچنین به دلیل زیانده بودن بانک تجارت، تقسیم سودی برای سهامداران در مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396 از طرف این بانک امکانپذیز نیست.

 

فایل ها