بانک ملت در یک نگاه

vبانک ملت (سهامی عام)در تاریخ 1359/04/31به موجب مصوبه مورخ 1358/09/29مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای تهران، داریوش، بین الملل ایران، پارس، تجارت خارجی، فرهنگیان، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب و اعتبارات تعاونی و توزیع تشکیل و در تاریخ 1387/11/22به عنوان چهارصد و چهل و هشتمین شرکت در بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد.

v موضوع فعالیت بانک اشتغال به عملیات بانکی در چارچوب مقررات پولی و بانکی کشور می باشد.

vبانک ملت به عنوان یکی از49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vبانک ملت در مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395 تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

vپیش بینی سود(eps) بانک ملت برای عملکرد سال مالی1396 مبلغ 15 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 226میلیارد تومان خواهد شد.

فایل ها