جدول وضعيت تسویه اقساط مشمولین سهام عدالت طی دوره ده ساله تقسیط - (ارقام به ميليارد ريال)

 

مبالغ واریزی به حساب خزانه

تخفیفات دو دهک مبالغ واریزی مشمولین مجموع کل واریزی به خزانه، مشمولین و تخفیفات
239،469 26،617 277 266،363