دخانیات ایران در یک نگاه:

 

vدخانیات ایران (سهامی عام) در سال 1347 تأسیس و مرکز اصلی آن در تهران خیابان قزوین و کارخانجات تولیدی آن در استانهای تهران، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، گلستان و مراکز فروش نیز در کلیه استانها می باشد.

vموضوع فعالیت شرکت، شامل کلیه امور بازرگانی، اقتصادی، کشاورزی، پژوهشی و سایر موارد مرتبط با مواد دخانی می باشد.

vدخانیات ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 28% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت دخانیات ایران برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ یک میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت مذکور، بابت عملکرد سال مالی 1396 تقسیم سودی برای سهامداران پیش بینی نمی گردد.

 

فایل ها