ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر در یک نگاه:

 

ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی عام)در سال ۱۳۴۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی و اجرای انواع سد و بندها، تونلهای انحراف آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مخازن زمینی و هوائی آب، طراحی و اجرای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، طراحی و اجرای خطوط انتقال آب، نفت و گاز و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. سرمایه فعلی شرکت ۵۸میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان منقسم به ۵۸۸میلیون و ۲۲۱هزار و ۷۸۰ سهم ۱۰۰ هزار توماني می باشد. تعداد ۲۸۵میلیون و ۹۶۹هزار و ۶۴۰ سهم معادل ۴۹% سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۱۲ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۳ میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
از بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵تقسیم سودی برای مشمولین سهام عدالت از طرف شرکت پیش بینی نمی شود.