ساختمان سد و تأسیسات آبیاری ( سابیر) در یک نگاه:

 

 

*شرکت سابیر (سهامی عام)در سال 1345 تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است.

 

*موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی و اجرای انواع سد و بندها، تونلهای انحراف آب، سازه های دریایی و نظایر آن، طراحی و اجرای نیروگاههای برق آبی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال آب، کاوش های زیر زمینی شامل عملیات ژئوتکنیک، طراحی و اجرای جاده های اصلی و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

 

*شرکت سابیر به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 49% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سابیر برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 229 میلیون تومان بوده است.

 

*مجمع مربوط به عملکرد سال مالی 1397 شرکت سابیر برگزار و در مجمع یاد شده 340 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 9.7 میلیارد تومان بوده است.

 

فایل ها