سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در یک نگاه:

 

vشرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) در سال 1375 تأسیس و مرکز اصلی آن در تهران می باشد و در تاریخ 1387/02/05 در فهرست شرکتهای عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفته و سهام آن در بورس معامله می شود.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر .

vسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 23% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 4 میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت برای عملکرد سال مالی 1397 مبلغ 46 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 20 میلیارد تومان خواهد شد.

 

فایل ها