شهر صنعتی البرز در یک نگاه:

 

vشهر صنعتی البرز (سهامی خاص)در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان قزوین واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از فروش زمین، آب، انشعاب آب و فاضلاب، خدمات شهری و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است.

vشرکت شهر صنعتی البرز به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 23% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت شهر صنعتی البرز برای عملکرد سال مالی 1395 مبلغ 26 میلیون تومان بوده است.

vهمچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت، سود تقسیمی بابت عملکرد سال مالی 1396 مبلغ 40 میلیون تومان پیش بینی می شود.

 

فایل ها