گزیده ای از مفاد تصویب نامه های اخیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص سهام عدالت :


الف) تصویب نامه شماره 167979 مورخ 1395/9/14:
تبصره 1) کلیه افرادی که تا پایان سال 1394 در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شده اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب می گردند.
تبصره 2) تصویب نامه مشمولانی که در زمان ارائه صورتحساب مددجوی نهاد های حمایتی؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می گردند.

تبصره های 3 و 4 ) دوره محاسبات اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی و از تاریخ 1385/1/1 تا پایان شهریور ماه سال 1395 تعیین می گردد و در صورتی که در پایان مهلت مقرر بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد مشمولان حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396 می توانند خود نسبت به پرداخت بدهی یاد شده اقدام نمایند.

( شایان ذکر است با تمدید یک ماهه زمان پرداخت بدهی توسط مشمولین، مهلت پرداخت پایان مهر ماه سال جاری تعیین گردیده است)

ب ) تصویب نامه شماره 245305 مورخ 1395/12/18 :
بند (ب) : سازمان خصوصی سازی تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، مسئولیت وصول سود سهام مربوط به این طرح از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین پرداخت سود متناسب با میزان سهام تخصیص یافته به هریک از مشمولین را عهده دار خواهد بود.

ج) تصویب نامه شماره 60586 مورخ 1396/4/6:

 ماده 3 ) باتوجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم گیری درخصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به قید فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم گیری در شورا تهیه و در جلسه آتی ارائه شود.

د) تصویب نامه شماره 184296 مورخ 1396/8/27  :

 ماده 1 ) مهلت مقرر برای مشمولین طرح توزیع سهام عدالت به منظور پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی، تا پایان مهرماه 1396 تمدید می شود. سازمان خصوصی سازی طی فرصت باقیمانده، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به مشمولین طرح سهام عدالت، اقدام نماید.

ماده 2 ) وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت پیشنهاد اعضای شورا درخصوص " قطعی نمودن فهرست شرکت های
 سرمایه پذیر که سهام آن ها به مشمولین طرح تعلق می یابد" و نیز " نحوه اعمال رأ ی در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا آزادسازی کامل سهام" اقدام نموده و نتیجه را به همراه سایر موضوعات ساماندهی سهام عدالت به جلسه بعدی شورا که در آبان ماه سال جاری تشکیل می شود، گزارش نماید

و)  تصویب نامه شماره 188710 مورخ 1396/9/1 :

ماده 2 ) باتوجه به میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر (طی مهلت ده ساله مقرر)، تخفیفات
دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولین، سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در 49 شرکت دارای قیمت قطعی واگذاری (جدول پیوست شماره 1) به مشمولین طرح تعلق می یابد و مابقی سهام شرکت های تخصیص یافته به این طرح (جدول پیوست شماره 2) به عنوان سهام دولت و جزء موارد مشمول واگذاری می باشد و در چاچوب قوانین مربوطه واگذار می شود.

ماده 3 ) اعمال نظارت بر شرکت های تعلق گرفته به مشمولین طرح (جدول پیوست شماره 1)  کما فی السابق بر عهده سازمان خصوصی سازی بوده و اجرای حکم بند ب ماده 25 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا زمان آزاد سازی کامل سهام توسط سازمان خصوصی سازی ضروری می باشد.

فایل ها