شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در یک نگاه:

*شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1382/12/17 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام امور عملیات حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمع ها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و... است.

*شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۲۹٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای عملکرد سال مالی١٣٩6 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۱16میلیون تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹7برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 20 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 116 میلیون تومان بوده است.
 

فایل ها