پتروشیمی بندر امام در یک نگاه:

*شرکت پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از فعالیت در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع پتروشیمی و پتروشیمیایی و وابسته به آن در داخل و خارج از کشور از جمله تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیتهای مذکور و سایر فعالیتهایی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

*شرکت پتروشیمی بندر امام به عنوان یکی از ‏49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 150 میلیارد تومان بوده است.

*مجمع مربوط به عملکرد سال مالی 1397شرکت پتروشیمی بندر امام برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 10تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم گردید که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 79 میلیارد تومان می باشد.