شرکت پتروشیمی فجر در یک نگاه

 

  • موضوع فعالیت شرکت تولید و توزیع سرویسهای جانبی(برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، انواع هوای فشرده و سرویس، آبهای تسویه و پساب های صنعتی و...) جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در استان خوزستان می باشد.

  • سرمایه شرکت ۶۵۰ ميليارد تومان منقسم به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۱۶۵ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱،۱۷۳ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۸۱ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.

  • پیش بینی سود(eps) شرکت پتروشیمی فجر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۹۴ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۸۵ تومان حدود ۹۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۹۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱۶۵ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.