کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه:

 

vکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است. و سهام آن در تاریخ1387/02/28 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن، انواع سرمایه گذاری و انجام کلیه اقدامات مرتبط در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به کشتی و شناور و صنایع مرتبط کشتیرانی و سایر فعالیتهایی که به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.