پتروشیمی شهید تندگویان در یک نگاه:

پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده است.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات، صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.
سرمایه شرکت ۲،۳۹۶ ميليارد تومان منقسم به ۲۳ میلیارد و ۹۵۸ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲ میلیاردو ۳۹۶ میلیون سهم معادل ۱۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۲۵۷ ميليارد و ۳۰۵ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.
همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز نشده است. همچنین شرکت مذکور برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ نیز به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.