صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی بندر امام 
 

پتروشیمی بندر امام در یک نگاه:

vشرکت پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از فعالیت در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع پتروشیمی و پتروشیمیایی و وابسته به آن در داخل و خارج از کشور از جمله تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیتهای مذکور و سایر فعالیتهایی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

vشرکت پتروشیمی بندر امام به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 210 میلیارد تومان بوده است.

vمجمع مربوط به عملکرد سال مالی 1396شرکت پتروشیمی بندر امام برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 19تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم گردید که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 150 میلیارد تومان می باشد.