صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
 

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه:

 

vکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است. و سهام آن در تاریخ1387/02/28 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن، انواع سرمایه گذاری و انجام کلیه اقدامات مرتبط در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به کشتی و شناور و صنایع مرتبط کشتیرانی و سایر فعالیتهایی که به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

vشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 24% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت کشتیرانی بابت عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین طرح توزیع سهام عدالت مبلغ 39میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین مجمع مربوط به عملکرد سال مالی 1397 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 10 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم گردید. که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 39 میلیارد تومان می باشد.