صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی فجر 
 

 

شركت پتروشیمی فجر در یک نگاه:

vشرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان شهرستان بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1394/07/06 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت شرکت تولید و توزیع سرویس های جانبی(برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، انواع هوای فشرده و سرویس، آبهای تسویه و پساب های صنعتی و...) جهت مصارف سایر شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در استان خوزستان می باشد.

vشرکت پتروشیمی فجر به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی فجر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۱۴۶میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت پتروشیمی فجر برگزار و به ازاء هر سهم مبلغ 600ریال سود تقسیم شد. که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 117 میلیارد تومان گردید.