شركت بیمه دانا در یک نگاه:

 

vشرکت بیمه دانا (سهامی عام) در سال 1367 در اجرای قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه مصوب مجلس شورای اسلامی از ادغام 10 شرکت ملی شده تشکیل و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد. و در تاریخ 1389/05/26 در فهرست تابلوی فرعی بازار اول بورس و اوراق بهادار تهران عرضه شده است.

vموضوع فعالیت شرکت بیمه دانا مطابق ماده1 قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه و ماده3 اساسنامه، فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای می باشد.

vشرکت بیمه دانا به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 55% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vشرکت بیمه دانا از بابت عملکرد سال مالی 1395 تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

vهمچنین پیش بینی سود (EPS) شرکت برای عملکرد سال مالی 1396 مبلغ 25 تومان سود به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 20 میلیارد تومان خواهد شد.