صفحه اصلي > سهام عدالت > مشمولین 
 
گزارش مراحل مختلف مشمولان سهام عدالت
ردیف گروههای مورد شناسایی تعداد مشمولان نهایی
1  مددجویان نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی )-  دارای تخفیف 5,969,032
2  مددجویان تغییر وضعیت یافته - بدون تخفیف 4,211,594
3  روستاييان و عشایر 15,165,755
4 كاركنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي، بازنشستگان كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي 13,412,335
5 ایثارگران(والدين، همسر و فرزندان شهيد و افراد تحت تكفل آنها، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تكفل آنها) 1,216,861
6 دختران كارگر مجرد و زنان كارگر سرپرست خانوار ( مشمول قانون كار) 6,304
7 خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها و اماكن زيارتي متبركه 29,868
8  طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور 164,409
9  بيماران خاص 9,821
10  كاركنان ستاد هاي نماز جمعه 6,483
11  كاركنان هيأت هاي تحريريه رسانه ها (خبرنگاران) 8,486
12   دست اندر كاران  امرشناسايي و واگذاري سهام عدالت 2,914,899
13  مددجويان و كاركنان موسسات خيريه
14 فعالان قرآني
15 قاليبافان
16  زندانيان آزاد شده (مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد  شده) 
17  تاکسیرانان
18 درخواست كنندگان مردمي
19  كارگران فصلي و ساختماني 6,110,346
مجموع 49,226,193