جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت      تاريخ به روز رسانی: 1397/05/13

شرح بورسی غیر بورسی کل شرکتها
تعداد شرکتها 35 14 49
ارزش مقطع واگذاري(میلیارد ریال) 227،825 38،538 266،363
ارزش روز(میلیارد ریال) 653،655 76،647 730،302