صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > اطلاعات پرتفوی > ارزش سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت  
 

جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت      تاريخ به روز رسانی: 1398/07/07

شرح بورسی غیر بورسی کل شرکتها
تعداد شرکتها 35 14 49
ارزش مقطع واگذاري(میلیارد ریال) 227،825 38،538 266،363
ارزش روز(میلیارد ریال) 1،588،944 38،538 1،627،482