جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت               تاريخ به روز رسانی: 1396/08/07

شرح بورسی غیر بورسی قطعی غیرقطعی کل شرکتها
تعداد شرکتها 35 25 49 11 60
ارزش مقطع واگذاري
(میلیارد ریال)
227825 177382 272567 132640 405207