جدول وضعيت تسویه اقساط مشمولین سهام عدالت طی دوره ده ساله تقسیط - (ارقام به ميليارد ريال)

سود مصوب

مجامع عمومی شرکت‌ها

(برای سهام عدالت)

سود دریافتی از شرکت‌ها مبالغ واريزي به خزانه مشاركت در افزایش سرمایه شرکت‌هاي سرمايه پذير پرداختي به مشمولين طرح
310232 235047 222338 58055 13462