صفحه اصلي > قوانین،مقررات و مصوبات > لایحه پیشنهادی ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت 
 

 

         ماده واحده - مواد 34، 35، 36، 38،37 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی                                                                               به شرح زیر اصلاح می شوند:

ماده 34 : در اجراي سياست گسترش مالكيت عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي و بهبود درآمد خانوارها و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شركت‌هاي قابل واگذاري مشمول گروه‌هاي 1 و 2 ماده (2) اين قانون را به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد.
تبصره 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، مبناي قيمت‌ واگذاری‌های جدید، قيمت مصوب توسط هيئت واگذاري خواهد بود.
تبصره 2 ? افراد كم‌درآمد با اولويت مستمري‌بگيران نهادهاي حمايتي و روستانشينان فاقد شغل و حداكثر به ميزان 2 دهك جمعيتي كشور در زمان تصويب اين قانون، از تخفيف 50 درصدي در قيمت سهام واگذاري و تقسيط ده‌ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطي، برخوردار خواهند بود. چگونگي تعيين مشمولان اين تبصره مطابق آئين‌نامه‌ این فصل خواهد بود.
تبصره 3- چهار دهك بعدي جمعیتی صرفاً از تقسيط تا ده‌سال، بدون احتساب سود فروش اقساطي، برخوردار خواهد بود.
تبصره 4- اشخاصي كه در مرحله قبلي برگه ثبت نام سهام عدالت دريافت كرده‌اند جزء مشمولين سهام عدالت محسوب مي شوند. روش و چگونگی شناسایی و ثبت نام سایر افراد و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه این فصل خواهد بود.
ماده 35 : صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت به استناد بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي - مصوب 1388 - در قالب صندوق‌هاي سرمایه گذاری که واحدهای سرمایه گذاری آنها در بورس یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله باشند، تشکیل می شوند. اين صندوق‌ها توسط هيئت امناء (مؤسسين)، شامل وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير دادگستري، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر ذیربط تأسيس مي‌شوند. مؤسسين ظرف يك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار را در هر صندوق به ثبت مي‌رسانند.
تبصره 1- تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت و نحوه تخصيص سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير به اين صندوق‌ها و چگونگي تخصيص واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها به مشمولان سهام عدالت در هر صندوق توسط هيئت امناء صندوق‌ها تعيين مي‌شود.
تبصره 2- هيئت امناء، نماینده یا نمایندگان آن هیئت به ترتيب مقرر در اساسنامه، وظايف و اختيارات مجمع عمومي صندوق‌ها را برعهده دارند. سهام ممتاز در اين صندوق‌ها به دارنده حداقل يك‌دهم (0.1) درصد واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد كه دارندگان آن و یا نمایندگان قانونی صاحبان حداقل یک دهم درصد واحدهای سرمایه گذاری حق حضور در مجامع را كسب مي‌كنند. هیئت امناء، نماینده یا نمایندگان آن هیئت متناسب با واحدهای سرمایه گذاری در اختیار دولت، حق رای خواهند داشت .
تبصره 3- هر صندوق توسط هيئت‌ مديره‌اي اداره مي‌شود كه در زمان تأسيس به پيشنهاد رئيس هيئت امناء و تصويب هيئت امناء و از بين اشخاص حقيقي مستقل و از بخش غيردولتي انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره در دوره های بعد، مدت تصدی و اختیارات آنها و سایر شرایط به ترتیبی است که در اساسنامه خواهد آمد. صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ? مصوب 1384 - توسط سازمان بورس و اوراق بهادار احراز مي‌ شود.
ماده 36: واگذاري‌هاي صورت گرفته به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت با همان قيمت و شرایط و معاف از هرگونه ماليات، كارمزد و هزينه‌، براساس قراردادهاي جدید بين سازمان خصوصي‌سازي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت به اين صندوق‌ها منتقل مي‌شود.
ماده 37: دولت با دريافت معادل اقساط باقي‌مانده سهام عدالت به‌صورت دريافت نقدي از مشمولان يا از محل سود سهام شركت‌هاي واگذارشده متناسباً نسبت به آزادسازی سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها، اقدام می نماید. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل، توسط دولت واگذار خواهد شد.
تبصره- هيئت امنای صندوق‌ها با در نظر گرفتن اهداف مربوط به توسعه عدالت اجتماعي، توسعه فرهنگ سهام‌داري و وضعيت
بازار سرمايه براي جذب واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه‌شده و رعايت صرفه و صلاح مشمولان سهام عدالت در خصوص چگونگي و زمان معامله واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده 38: اتخاذ تصمیم درخصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیئت وزیران می باشد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.