صفحه اصلي > پاسخ به سوالات متداول > برخی اطلاعات سهام عدالت متوفیان > لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت واجد شرایط ارائه خدمت به وراث سهام عدالت 
 

لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت واجد شرایط؛ اخذ شده از کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت تا تاریخ {{update.update}}

رديف استان  ▾ شهرستان آدرس شماره تلفن
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}}