شركت پالایش نفت بندر عباس در یک نگاه:

 

vشرکت پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در ٣٠ كيلومتري شهرستان بندرعباس مي باشد و در تاریخ 1391/04/04 وارد بورس و 5%‏ آن به عموم عرضه گردید.

v موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام عملیات پالایش و فرآوري نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

vشرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 20% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس برای عملکرد سال مالی1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 179میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت پالایش نفت بندرعباس برای عملکرد سال مالی1396 مبلغ 123 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 339میلیارد تومان خواهد شد.