شركت نیرو ترانس در یک نگاه

شرکت نیرو ترانس (سهامی عام)در سال ۱۳۶۹ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس و شهرستان شیراز بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه گردید، موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع ترانس، اندازه گیری جریان ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژی، انواع بوشینگ های خازنی، انواع مقسم های ولتاژ خازنی و ...است.
سرمایه شرکت ۳۰ ميليارد تومان منقسم به۳۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۹۲ میلیون و ۱۰۰ هزار سهم معادل ۳۱٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۸ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۹ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی سود(eps) شرکت نیروترانس برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۶۰ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۴۲ تومان حدود ۷۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۷۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ۳ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.