بانک ملت در یک نگاه

بانک ملت (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ به موجب مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۹مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای تهران، داریوش، بین الملل ایران، پارس، تجارت خارجی، فرهنگیان، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب و اعتبارات تعاونی و توزیع تشکیل و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۲به عنوان چهارصد و چهل و هشتمین شرکت در بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد.
موضوع فعالیت بانک اشتغال به عملیات بانکی در چارچوب مقررات پولی و بانکی کشور می باشد. سرمایه شرکت ۵،۰۰۰ ميليارد تومان منقسم به۵۰ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۵ میلیارد سهم معادل ۳۰٪‏ سهام بانک مذکور در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۴ به ارزش ۴۴۷ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱،۵۳۳ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این بانک به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۹۶۴ ميليارد تومان سود نقدی از این بانک اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
 پیش بینی سود(eps) بانک ملت برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۰ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۱ تومان حدود ۱۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱۵ ميليارد تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.