شركت بیمه دانا در یک نگاه:

بیمه دانا (سهامی عام)در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۳در اجرای قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه مصوب مجلس شورای اسلامی از ادغام ۱۰ شرکت ملی شده(شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، توانا، تهران، حافظ، دانا، ساختمان و کار، شرق و ملی) تشکیل گردید و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. موضوع فعالیت بیمه دانا فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای می باشد.
سرمایه شرکت ۱۰۲ ميليارد تومان منقسم به۱ میلیارد و ۲۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۵۶۰ میلیون سهم معادل ۵۵٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ به ارزش ۸۲ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا اردیبهشت ماه ١٣٩٦ مبلغ ۲۱۱ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۸ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی سود(eps) بیمه دانا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۴ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۱.۴ تومان حدود ۱۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۷۸۴ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.