شركت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در یک نگاه:

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام امور عملیات حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمع ها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و... است.
سرمایه شرکت ۲۰ ميليارد تومان منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۵۸ میلیون سهم معادل ۲۹٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۵ ميليارد و۲۹۷میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۳۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱ ميليارد و ۹۷۵ میلیون تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(eps) شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای عملکرد سال مالی١٣٩۵ مبلغ ۲۵ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۳ تومان حدود ۱۲٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۱۲٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ ۱۷۴ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.