شركت پارس سویچ در یک نگاه:

شرکت پارس سویچ (سهامی عام)در سال ۱۳۵۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان زنجان بوده و اين شركت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲در بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت ساخت، مونتاژ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی، متوسط، ضعیف و سایر محصولات وابسته و... است.
سرمایه شرکت ۲۵ ميليارد تومان منقسم به۲۵۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۱۳ میلیون و ۷۵۳ هزار سهم معادل ۴۶٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۱۱ ميليارد و ۶۵۷ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۹ ميليارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی سود(EPS)شرکت پارس سویچ برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۰۰.۷ تومان به ازاء هر سهم می باشد که پیش بینی می شود مجمع به تقسیم سود حداقل ۵۰ تومان حدود ۵۰٪‏ سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام رای دهد که در این صورت و با فرض تقسیم ۵۰٪‏سود پیش بینی شده، جمعا مبلغ۵ميليارد و ۶۸۷ میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.