پتروشیمی بوعلی سینا در یک نگاه:

vپتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان خوزستان شهرستان ماهشهر بوده و در تاریخ 1393/06/24در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت ولیکن هنوز عرضه اولیه آن به عموم صورت نپذیرفته است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

vشرکت پتروشیمی بوعلی سینا به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 18 میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برای عملکرد سال مالی1396 مبلغ 196تومان به ازاء هر سهم است. که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 29 میلیارد تومان خواهد شد.