پتروشیمی بیستون در یک نگاه:


پتروشیمی بیستون (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت درشهرستان کرمانشاه بوده و این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱در بازار پایه فرابورس ایران ثبت و ولیکن هنوز عرضه اولیه آن به عموم صورت نپذیرفته است.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات، صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.
سرمایه شرکت ۵۰ ميليارد تومان منقسم به۵۰۰ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۱۸ ميليارد و ۶۱۵ میلیون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز نشده است.
برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ نیز به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین ندارد.