پتروشیمی خوزستان در یک نگاه:

پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)در سال ۱۳۷٦ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان ماهشهر منطقه ويژه اقتصادي بندر امام(ره) واقع است.
موضوع فعالیت شرکت احداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.
سرمایه شرکت ٣٦ ميليارد تومان منقسم به٣٦٠ میلیون سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ١٠٨ میلیون سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ١ ميليارد و ٨٠٤ميليون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سود نقدی در مجامع عمومی عادی سالیانه خود تقسیم ننموده است. همچنین شرکت پتروشیمی خوزستان برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ نیز به دليل زيانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.