پتروشیمی خوزستان در یک نگاه:

 

vپتروشیمی خوزستان (سهامی عام)در سال ۱۳۷٦ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان ماهشهر منطقه ويژه اقتصادي بندر امام(ره) واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت احداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.

vشرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vبه دلیل زیانده بودن،در مجمع عمومی شرکت مذکور برای سهامداران از بابت عملکرد سال مالی1395 تقسیم سودی صورت نگرفته بود.

vهمچنین به دلیل زیان انباشته شرکت، برای سهامداران از بابت عملکرد سال مالی 1396 نیز تقسیم سودی از طرف شرکت امکانپذیر نیست.