شهر صنعتی البرز در یک نگاه:

شهر صنعتی البرز (سهامی خاص)در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان قزوین واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از فروش زمین، آب، انشعاب آب و فاضلاب، خدمات شهری و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است. سرمایه شرکت ۵۰۰ میلیون تومان منقسم به۳۷ هزار و ۳۷سهم ۱۳،۵۰۰ توماني می باشد. تعداد ۸،۵۷۹ سهم معادل ۲۳٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به ارزش ۲ ميليارد و ۶۵۸ميليون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. پیش بینی می شود شرکت شهر صنعتی البرز برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۳،۲۴۸ تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم نماید که با این پیش بینی مبلغ قابل تقسیم بین مشمولین حدود ۲۹میلیون تومان خواهد بود.