شهر صنعتی کاوه در یک نگاه:

شهر صنعتی کاوه (سهامی خاص)در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان مرکزی شهرستان ساوه واقع است. موضوع فعالیت شرکت خرید زمین و سرمایه گذاری در جهت تامین خدمات عمومی شهری و یا اجتماعی از قبیل آب، برق، تلفن، فاضلاب، پست و تلگراف و ایجاد راه های اصلی و فرعی و تقسیم زمین به قطعات جزئی و فروش آن به واحدهای صنعتی و تولیدی و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است. سرمایه شرکت ۱۰ میلیون تومان منقسم به۱۰۰ هزار سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۲۱،۳۷۵ سهم معادل ۲۱٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به ارزش ۲ ميليارد و ۹۷۲ميليون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱۱میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
پیش بینی می شود شرکت شهر صنعتی کاوه برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۱۲هزار تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم نماید که با این پیش بینی مبلغ قابل تقسیم بین مشمولین حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود.