پتروشیمی بندر امام در یک نگاه:

vشرکت پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از فعالیت در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع پتروشیمی و پتروشیمیایی و وابسته به آن در داخل و خارج از کشور از جمله تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیتهای مذکور و سایر فعالیتهایی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

vشرکت پتروشیمی بندر امام به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 210 میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود (EPS)شرکت پتروشیمی بندر امام برای عملکرد سال مالی 1396مبلغ 55تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 214 میلیارد تومان خواهد شد.