پتروشیمی بندر امام در یک نگاه:

پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از فعالیت در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع پتروشیمی و پتروشیمیایی و وابسته به آن در داخل و خارج از کشور از جمله تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه گذاری برای فعالیتهای مذکور و سایر فعالیتهایی که در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. سرمایه شرکت ۱،۳۱۰میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان منقسم به ۱۳میلیاردو ۱۰۳میلیون سهم ۱۰۰ توماني می باشد. تعداد ۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون و ۸۹۹هزار سهم معادل ۳۰٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ به ارزش ۱،۷۸۸ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۹۰۹ میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
شرکت پتروشیمی بندر امام برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۵۳۴ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم نموده است که سهم مشمولین سهام عدالت از این سود مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.