کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه:

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن، انواع سرمایه گذاری و انجام کلیه اقدامات مرتبط در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به کشتی و شناور و صنایع مرتبط کشتیرانی و سایر فعالیتهایی که به موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
سرمایه شرکت ۱،۶۳۹میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان منقسم به ۱۶میلیاردو ۳۹۳میلیون سهم ۱۰۰ توماني می باشد. تعداد ۱میلیارد و ۹۲۰ میلیون سهم معادل ۲۴٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ به ارزش ۳۰۰ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است. شرکت کشتیرانی برای عملکرد سال مالی۱۳۹۶ مبلغ۱۲تومان سود به ازاء هر سهم پیش بینی نموده است که با فرض تقسیم ۱۰درصدسود به ازاء هرسهم (۱۲ریال)سهم مشمولین سهام عدالت از این سود مبلغ ۴ میلیارد و ۷۲۱میلیون تومان خواهد بود.