خدمات مهندسی برق- مشانیر در یک نگاه:

 

خدمات مهندسی برق-مشانیر (سهامی خاص)در سال ۱۳۶۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از ارائه کلیه خدمات مهندسی، مشاوره و پیمانکاری طرحها و پروژه ها در کلیه مراحل از جمله مطالعه امکان سنجی طرحها، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، مطالعات موضوعی، بخشی و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. سرمایه فعلی شرکت ۱۲میلیارد و ۱۱ میلیون تومان منقسم به ۱۲۰هزار و ۱۰۸ سهم ۱۰۰ هزار توماني می باشد. تعداد ۵۰هزار و ۴۴۶ سهم معادل ۴۲% سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به ارزش ۱۲ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶ میلیارد تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
شرکت مشانیر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.