شهر صنعتی رشت در یک نگاه:

شهر صنعتی رشت (سهامی خاص)در سال ۱۳۵۳ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان گیلان شهرستان رشت واقع است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید زمین و سرمایه گذاری به منظور تامین آب، برق، تلفن، فاضلاب و هرگونه خدمات عمومی شهری و یا اجتماعی دیگر و ایجاد راههای اصلی و فرعی و تقسیم زمین به قطعات جزئی و فروش آن به واحدهای صنعتی و حرفه ای و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است. سرمایه شرکت ۵میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان منقسم به۵میلیون و۲۴۳ هزار سهم ۱،۰۰۰ توماني می باشد. تعداد ۱۸۵هزار سهم معادل ۲۹٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به ارزش ۱ ميليارد و ۷۲۵ميليون تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است. همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۲۱میلیون تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
شرکت شهر صنعتی رشت برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ١٩ ريال سود به ازاء هر سهم تقسیم نموده است که سهم مشمولین سهام عدالت از این سود مبلغ ٥٨ ميليون ريال خواهد بود.