نیرو ترانس در یک نگاه:

 

vشرکت نیرو ترانس (سهامی عام)در سال ۱۳۶۹ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان فارس، شهرستان شیراز می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1382/10/24 از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه گردید.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژی، انواع بوشینگ های خازنی، انواع مقسم های ولتاژ خازنی و ...است.

vشرکت نیرو ترانس به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 31%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت نیروترانس برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 4.6میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت نیرو ترانس برگزار و در مجمع مذکور به ازاء هر سهم 150ریال سود تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 2.3 میلیارد تومان گردید.