شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1382/12/17 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام امور عملیات حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمع ها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و... است.

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۲۹٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای عملکرد سال مالی١٣٩۵ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۱۴۵میلیون تومان بوده است.

همچنین پیش بینی سود شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶مبلغ ۲۵۴ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ یک میلیارد تومان خواهد شد.