شرکت پارس سویچ در یک نگاه:

 

vشرکت پارس سویچ (سهامی عام)در سال ۱۳۵۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان زنجان می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1381/11/12در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت ساخت، مونتاژ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی، متوسط، ضعیف و سایر محصولات وابسته و همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت و انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیت های شرکت باشد.

vشرکت پارس سویچ به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 46%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پارس سویچ برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۲۷میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶شرکت پارس سویچ برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 100تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 11 میلیارد تومان بوده است.